قدرتمندترین تکنیک های تندخوانی : حرکات پیشرفته راهنمای دیداری

قدرتمندترین تکنیک های تندخوانی و تکنیک یادگیری

حرکات «S»  مانند، زیگزاگ، مارپیج، موج عمودی و «S» تنبل را می توان با سرعت ها و زوایای گوناگون اجرا کرد.

برای مطالعه عمیق، به سی ثانیه زمان در هر صفحه نیاز داریم،

برای تمرین، خلاصه نویسی و مرور حداکثر به ۱۰ ثانیه در هر صفحه نیاز داریم.

روش دو حاشیه ای که در آن یک انگشت در آن در بخش حاشیه چپ پایین می رود

و راهنمای دیداری در بخش حاشیه راست به سوی پایین پیش می رود،

به خصوص برای مطالعه مناسب است

و می توان حرکت راهنمای دیداری راست یا چپ را به شکل موج عمودی درآورد.

۱٫  تکنیک های تندخوانی ،روش S مانند

روش  Sمانند، ترکیبی از حرکات رو به جلو و معکوس است

و می توان آن را به عنوان حرکت یک خطی، دو خطی، یا متغیر به کاربرد.

۲٫  تکنیک های تندخوانی ،روش زیگ­زاگ

روش زیگ­زاگ، یکی از روش های بسیار پیشرفته راهنمای مغز است

که از تمام حوزه دید پیرامونی استفاده می کند.

در این روش، باید راهنمای خود را به آرامی و به صورت مورب به سوی چند خط پایین حرکت دهید

و در نزدیکی حاشیه، یک پیچ کوچک ایجاد کنید،

سپس به صورت مورب و رو به عقب به سوی پایین صفحه پیش روید

و پیچ کوچک دیگری را در حاشیه دیگر ایجاد کنید و این کار را تا پایان صفحه ادامه دهید.

می­توان این روش و روش های دیگر را از نظر افقی کاهش یا افزایش داد

و در صورت لزوم راهنما را تا نزدیکی حاشیه پیش برد یا آن را به دو سوم میانی صفحه محدود کرد

تا بتوان با دید پیرامونی افقی، اطلاعات نزدیک حاشیه را مشاهده کرد.

۳٫ تکنیک های تندخوانی ،روش مارپیچ

روش مارپیچ، شبیه زیگ­زاگ است با این تفاوت که بخش وسیعی از متن مورد توجه قرار می گیرد

و باید باید با وقفه ای کم تمرکز، مشاهده شود. این روش مورد علاقه تندخوان های حرفه ای است.

۴٫  تکنیک های تندخوانی ،روش موج عمودی

این روش موجب می شود که افراد ناخودآگاه تصور کنند،

تندخوان ها، ستون میانی صفحه از بالا به پایین در خط مستقیم می خوانند،

در واقع، چشم ها در موج های موزونی، رو به پایین حرکت می کند و به آرامی به چپ و راست حرکت می کند.

این روش، از نقطه نظر این که مطالعه رو به جلو و معکوس را ترکیب می کند

و امکان کاربرد حداکثر دید پیرامونی افقی و عمودی را فراهم می کند، روش ایده آلی است.

۵٫ تکنیک های تندخوانی ،روش راهنمای دوتایی

در روش راهنمای دوتایی یا دو حاشیه ای از دو راهنما،

اغلب در یک سو انگشت و ابزار راهنما در سوی دیگر، استفاده می کنیم.

باید دو راهنما را به آرامی در قسمت حاشیه های صفحه رو به پایین پیش برد

و در همین حال، چشم ها اطلاعات بین دو راهنما را مشاهده کنند.

در این روش، مغز مسیر حرکت چشم ها را تعیین می کند. اگر اهداف مطالعه خود را مشخص کرده باشید،

چشم مغز شما، اطلاعات مورد نظرتان را جستجو می کند.

لازم نیست چشمانتان را به توقف در مکان های خاص وادار کنید، مغزتان این کار را انجام می دهد

۶٫ تکنیک یادگیری

روش S تنبل

این روش، ترکیبی از روش های S مانند، زیگزاگ و موج عمودی است.

در واقع، در این روش، حرکات S مانند معمولی و معکوسی را در جهت پایین صفحه انجام می دهید.

معمولا در هر صفحه پمج حرکت افقی یا عمودی دارید.

تکنیک یادگیری بسیار گسترده است با این روش تندخوانی را به طور حرفه بیاموزید.