تفکر

  یکی از ویژگی های انسان، همین هوشیاری حین تفکر است.  یعنی دانشی دارد که بر اساس آن، می تواند درک...

Read More